دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی شد ...دانشگاه که قبول شد، همه گفتند: با سهمیه قبول شده!!!ولیهیچوقت نفهمیدندکلاس اول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
اسفند 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
16 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
12 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
17 پست
خرداد 91
13 پست
بهمن 89
6 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
7 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
7 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
7 پست
مهر 84
9 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
1 پست