فروتنی

 

زاهدی یک سال تمام روزه گرفت و هر هفته تنها یک بار غذا خورد . پس از این ریاضت ، از درگاه خداوند خواست که معنای حقیقی یک بند از کتاب مقدس را به او بنمایاند . هیچ پاسخی نگرفت به خود گفت : چه وقت تلف کردنی ! این همه از خودگذشتگی کردم ، و خداوند حتی پاسخم را نداد ! بهتر است از این منطقه بروم و راهبی را بیابم که معنای این بند را بداند .در آن لحظه ، فرشته ای ظاهر شد و گفت : این دوازده ماه روزه داری ، تنها برای این بود که به خودت بباورانی که بهتر از دیگرانی و خداوند به انسانی مغرور پاسخ نمیدهد . اما وقتی فروتن شدی و از دیگران کمک خواستی ، خداوند مرا فرستاد .و سپس آن چه را که میخواست بداند ، برایش توضیح داد

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید